Om FN

FN är ett fantastiskt organ vad gäller att samla ledare och stater runt om i världen för att enas i viktiga frågor

FN står bakom imponerande överenskommelser som de mänskliga rättigheterna och Agenda 2030. FN må vara en stark, samlande kraft för gemensamma överenskommelser men vad det gäller att implementera överenskomna frågor är FN beroende av att ledare och stater tar sitt ansvar för att säkerställa att det genomförs och efterlevs. Det är också här FN-rörelsen kommer in. Här har vi som individer en chans att verkligen vara med och påverka och att engagera oss aktivt i de frågor vi tycker är viktiga. Därför vill vi inom FN-rörelsen i Stockholms Län inspirera och aktivera olika aktörer för att få positiva förändringar till stånd.

Vi som står bakom detta initiativ är:

Stockholms Läns FN-Distrikt

Kontaktperson: Peter Åberg, Ordförande
Mail: fn.huddinge@gmail.com
Tel: 0706-81 50 50

Stockholms FN-Förening

Kontaktperson: Maria Appelblom, Ordförande
Mail: info@fnstockholm.se
Adress: Klara Södra Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm
Webb: fn.se/stockholm

Nacka-Värmdö FN-Förening

Kontaktperson: Beata Pontén, Ordförande
Mail: fnnackavarmdo@gmail.com
Tel: 0706-41 41 27
Webb: fn.se/nacka-varmdo

Sollentuna FN-Förening

Kontaktperson: Bernt Josephson, Ordförande
Mail: info@bjforlag.se
Tel: 0706-63 61 51

Huddinge FN-Förening

Kontaktperson: Peter Åberg, Ordförande
Mail: peab82@gmail.com
Tel: 0706-81 50 50

Lidingö FN-Förening

Kontaktperson: Kerstin Wiss Holmdahl, Ordförande
Mail: kwissholmdahl@gmail.com
Tel: 0705-48 96 86

Norrtälje FN-Förening

Kontaktperson: Bo Bergqvist, Ordförande
Mail: bosse@katarinatryck.se
Tel: 0706-44 15 74

Mer om FN

När FN samlat ihop sig och sett till mänsklighetens bästa har enastående dokument tagits fram. FN är stället där världens stater kommer samman. I det nära mötet med andra görs åtaganden. Men det är inte FN som ska göra åtaganden till verklighet. Det är vi. FN är för stater. Agenda 2030 Open är för stockholmare och det är FN-föreningarnas medlemmar i Stockholm som sätter sig i rörelse. FN-förbundet är FN:s egen folkrörelse. FN behöver oss och vi behöver FN. Vi behöver varandra.

 • FN-stadgan 1945
 • Deklarationen om de mänskliga rättigheterna 1948
 • Millenniemålen
 • Agenda 2030
 • Klimatpanelen
 • Handlingsplanen från Peking.
 • Alla organisationer: UNDP, Unicef, UN Women, UNEP, UNHCR, Unesco, UNFPA m fl och alla bevakningskommitteer och alla handlingsplaner.

Kärnkonventioner

 • Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR), på svenska ofta förkortad till ESK
 • Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), på svenska förkortad till MP
 • Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (ICERD), rasdiskrimineringskonventionen
 • Konventionen om avskaffande av all form av diskriminering av kvinnor (CEDAW), på svenska kallas den Kvinnokonventionen
 • Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (CAT), tortyrkonvcentionen
 • Konventionen om barnets rättigheter (CRC), barnkonventionen
 • Konventionen om skyddet av alla migrantarbetares och deras familjers rättigheter (ICRMW)
 • Konventionen om skydd av personer med funktionsnedsättning (ICRPD), funktionshinderskonventionen
 • Konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden