Globala Målen

Vad är Agenda 2030?

Resolutionen Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling antogs i september 2015 av FN:s generalförsamling med 17 globala mål som spänner över en bredd av samhällsutmaningar. De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer. Varje land ska dessutom ta fram nationella indikatorer. I Sverige är det Statistiska Centralbyrån som ansvarar för detta.

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga

Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan. Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som del av det globala systemet.

Vad är hållbar utveckling?

Begreppet hållbar utveckling myntades av FN:s världskommission för miljö och utveckling, den s.k. Brundtlandkommissionen, och definierades i rapporten Vår gemensamma framtid år 1987: ”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” En hållbar utveckling bygger på tre av varandra beroende perspektiv: det sociala, miljön och ekonomin. Agenda 2030 syftar alltså till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Sveriges hållbarhetsarbete

Sverige ligger långt fram i genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Samtidigt behöver takten ökas i omställningen till ett hållbart samhälle. Det konstateras i regeringens första skrivelse om Sveriges genomförande av Agenda 2030 till riksdagen 24 maj 2022.

Sveriges genomförande av Agenda 2030